Η Γένεση του Ελληνικού Κράτους. Χαρτογραφία και Ιστορία, 1770-1838.